Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Nybygg arkiv

 

Forslag til vedtak 29.januar 2023

Denne lørdagen fremmer FS et forslag om å øke budsjettrammen for nybygg til 245 millioner. Bakgrunnen for dette vedtaket er at totalentreprisen har vært på anbud og det viser seg at det blir dyrere enn det som ble vedtatt tidligere i høst. Fordelen med denne totalentreprisen er at det vil skape mindre usikkerhet når vi begynner å bygge. Se saksvedlegg for flere detaljer om budsjettet.

 

Vedtak om godkjenning av forprosjekt

På ekstraordinært Samfundsmøte den 27. april godkjente Samfundet følgende forslag om forprosjektet.

Se forslaget til vedtak med bakgrunnsmateriale her
Se fasaden som ligger til grunn etter forprosjektet her.
Se planløsningen som ligger til grunn per 20. april her.

Ved et vedtak i Samfundsmøtet vil man gå videre til detaljprosjektering og kontrahering av en totalentreprenør. Detaljprosjekteringen er svært omfattende, det må forventes at detaljprosjekteringen vil medføre mindre justeringer av tegningene. Oppdaterte tegninger legges ut løpende.
Det endelige prosjektet med forpliktende byggekostnad vi bli framlagt for Samfundsmøtet for vedtak i løpet av september 2021. Dersom Samfundsmøtet fatter vedtak om å gjennomføre utbyggingen i september 2021 blir det byggestart i november 2021, rett etter UKA-21.

 

Den 18. september skal storsalen behandle følgende forslag fra Finansstyret:

«Samfundsmøtet godkjenner byggestart for et nybygg på Fengselstomta med en samlet kostnadsramme på 200 mill»

Et slikt vedtak vil føre til byggestart på fengselstomta november/desember 2021. Mer informasjon om vedtaket kan finnes her.
Nybyggprat blir også arrangert den 15. september, hvor en skal presentere den nåværende status i nybyggprosessen. Mer informasjon finnes her.

 

Informasjon om arbeider bak Samfundet i august og september

I august og september utfører Samfundet arbeider i bakken som forberedelser til å sette i gang med nybygg. Prosjektet innebærer å legge om kabler i bakken slik at disse ikke blir berørt av nybyggets byggegrop.
Graving på Fengselstomta vil foregå i uke 32-36. I denne perioden er Fengselstomta utilgjengelig for publikum. Klostergata vil være delvis stengt.
I deler av uke 36 vil Kronprinsesse Märthas allé være helt stengt som følge av innkapping av rør.
Dersom du har spørsmål rundt tilkomst til Studentersamfundet i denne perioden kan du ta kontakt med Linn Marita Unhjem på e-postadresse koordinator@samfundet.no.

 

Nybygg våren 2021

Storsalen vedtok 30. januar 2021 oppstart av forprosjektering av nybygget. I forprosjektfasen detaljeres bygget ut med relevante byggfaglige områder. Vedtaket for godkjenning av forprosjektet fant sted 27. april 2021. Etter en godkjenning fra Storsalen vil det bli kontrahert en totalentreprenør, som bygger selve bygget – med planlagt oppstart november 2021. I januar og februar 2021 har det blitt avholdt brukermedvirkningsmøter. De nyeste skissene etter disse (per 22. februar 2021) med tentativ møbleringsplan finnes her.

Vedtaket lyder som følger:

Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 30. januar 2021, gir tilslutning til at arbeidet med nybygg på Fengselstomta kan fortsette med et forprosjekt. Skisseprosjektet fra Eggen arkitekter legges til grunn for prosjektering av nybygget. Forprosjektet legges fram for Samfundsmøtet for godkjenning i løpet av vårsemesteret 2021.
Forprosjekt vil pådra kostnader mer enn 3,0 mill, i tillegg vil det etterhvert påløpe omlag 6,2 mill i detaljprosjektering, samlet 9,2 mill. Kostnadene inngår i kalkylen for samlet byggekostnad.

Sponsorer
Festivaler